top of page

Privacy Policy (GDPR)

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

De praktijk van Nina Callens hecht groot belang aan de bescherming van je persoons- en gezondheidsgegevens en verwerkt deze met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid ervan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat je als persoon geïdentificeerd kan worden. Nina Callens houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die je als cliënt/patiënt hebt (waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, en de Wet op Patiëntenrechten). Deze gegevens worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Welke gegevens kunnen worden verzameld?

  • je naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, mutualiteitsgegevens, hulpvraag

  • gegevens van andere relevante behandelaars (je huisarts, vorige psycholoog, psychiater, psychodiagnostisch centrum e.a.) 

  • de data van de sessies, inclusief afspraken die zijn verzet of waarop je niet aanwezig was

  • aantekeningen over de inhoud van de sessies

  • eventueel informatie over familieleden, voor zover dit relevant is voor de begeleiding

  • informatie die je psycholoog krijgt van derden, die relevant is voor de begeleiding (verwijsbrieven, verslagen van andere begeleidingen, diagnostische verslagen, testresultaten e.a.)

  • informatie die wordt opmaakt voor derden (aanwezigheidsattesten, verslagen e.a.)

  • informatie die je zelf bezorgt in het kader van de begeleiding (huiswerkopdrachten, persoonlijke notities, foto’s e.a.)

  • informatie uitgewisseld tussen jou en je psycholoog, in het kader van de begeleiding (e-mails, tekstberichten e.a.)

 

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Om je een kwaliteitsvolle zorg inzake preventie, diagnose en behandeling te kunnen bieden (AVG artikel 9.1.f).

Het delen van gegevens met anderen

Je psycholoog is bij wet gebonden door het beroepsgeheim tijdens en na het beëindigen van de begeleiding.

Alle verzamelde persoons- en gezondheidsgegevens vallen onder het beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). In het belang van jouw begeleiding kan informatie uitgewisseld worden tijdens supervisie en intervisie met collega’s (o.a. je huisarts, psychiater, of andere hulpverleners met wie je een behandelrelatie hebt) die ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Enkel informatie die noodzakelijk is voor jouw behandeling wordt gedeeld met een andere zorgverlener, volgens de normen van de nieuwe privacywetgeving (GDPR). Je huisarts kan worden ingelicht over de opstart van je begeleiding, indien je dat wenst.

In het kader van terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen worden jouw gegevens enkel op jouw verzoek gedeeld met jouw ziekenfonds. Indien je psycholoog opgeroepen wordt voor een getuigenis in rechte (d.i. een mondelinge of schriftelijke getuigenis onder eed voor de hoven en rechtbanken of voor de onderzoeksrechter), dan heeft je psycholoog de wettelijke toelating om te antwoorden op de vragen van de rechter.

Indien het dossier betrekking heeft op een begeleiding met verschillende partijen (een koppel, gezin, e.a.), dan is toestemming van beide partijen nodig.

In uitzonderlijke gevallen zoals een noodsituatie is je psycholoog bij wet verplicht om het beroepsgeheim te doorbreken. Er is dan sprake van een duidelijk en acuut gevaar voor jezelf (zelfmoorddreiging) of anderen (dreiging tot moord) dat op geen andere manier kan worden afgewend. Daarom vraagt je psycholoog naar de contactgegevens van jouw huisarts en een vertrouwensfiguur.

Een beperkt aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van je consultatie en voor boekhoudkundige verwerking.

Hoe lang en op welke manier worden uw gegevens bewaard?

​Je dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot je dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Papieren dossiers (persoonsgegevens, sessie verslagen,  e.a.) bewaart je psycholoog op een veilige, afgesloten plaats. Elektronische gegevens worden door je psycholoog opgeslagen op een beveiligde harde schijf of cloud-omgeving met een paswoord dat enkel bij je psycholoog bekend is.

 

Je rechten als cliënt

​Je hebt het recht om je dossier (onder voorwaarden) in te zien, en objectieve gegevens (zoals wijziging van contactgegevens of familiale toestand) te verbeteren of documenten toe te voegen. Je psycholoog wisselt geen gegevens uit met personen of organisaties buiten de Europese Unie. Ingeval van een uitzonderlijk datalek, waarbij belangrijke van jouw persoonsgegevens uitlekken, brengt je psycholoog je daarvan op de hoogte en geeft je psycholoog dit door aan de bevoegde instanties.

​Met bijkomende vragen over de verwerking van je gegevens kan je altijd bij je psycholoog terecht.

 

Met klachten kan je je wenden tot:

De Psychologencommissie: www.compsy.be/nl/client 

en www.compsy.be/nl/klacht
De Gegevensbeschermingsautoriteit (“Privacycommissie”): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

bottom of page